Σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων της Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ να λάβουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. την Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον βέβαια εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση. Εν προκειμένω η αίτηση για την πτώχευση της Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ υποβλήθηκε την 2-7-2012. Κατά συνέπεια ο Ο.Α.Ε.Δ. θα πληρώσει στους δικαιούχους τρεις (3) μισθούς που εμπίπτουν στο εξάμηνο από 2-1-2012 έως 2-7-2012 .
Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας (για την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ η 2-7-2012).
Το ύψος των παροχών λόγω αφερεγγυότητας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατά συνέπεια όσοι εργαζόμενοι της Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ λάμβαναν μισθό μεγαλύτερο της συλλογικής σύμβασης θα εισπράξουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. τον μικρότερο που προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος (2-1-2012 έως 2-7-2012 εν προκειμένω) αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές (μισθούς) τριών μηνών. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι της παροχής θα εισπράξουν καθαρές και όχι μικτές αποδοχές.
 Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το «Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης. Εν προκειμένω η απόφαση της κήρυξης της πτώχευσης της Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ δημοσιεύτηκε την 30-5-2014. Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβένεται.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. αναφέρονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά αλλά κατά περίπτωση είναι πιθανό να ζητηθούν και άλλα (π.χ. εκκαθαριστικό ή αντίγραφο πτυχίου για όποιον ζητά επιστημονικό επίδομα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όποιον ζητά επίδομα τέκνων).
1) Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές.
2) Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.

4) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Advertisements

Follow Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος on WordPress.com

Εκλογική Διακήρυξη της “ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ” (εκλογές για συνέδρους στην ΠΟΕΣΥ 17 και 18/9/2014 – Διαβάστε τη διακήρυξη πατώντας πάνω στην εικόνα)

Ψηφοδέλτιο εκλογών ΕΣΗΕΑ 2014 για την ΠΟΕΣΥ (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (Μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας πάνω στην εικόνα)

Σου στέρησαν τη δουλειά… Δεν μπορούν να σου στερήσουν Την Αξιοπρέπεια και Τη Φωνή! (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Η ΕΡΤ θα ξανανοίξει – Η ΝΕΡΙΤ θα μείνει μια θλιβερή παρένθεση (Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το βίντεο)

Να τους ανατρέψουμε από τα ΜΕΣΑ (μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας πάνω στην εικόνα)

Με ένα κλικ στην εικόνα κατεβάστε και τυπώστε τη Διακήρυξη της Συσπείρωσης Δημοσιογράφων Δούρειος Τύπος για το 2013 (μορφή: pdf)

Οι αφίσες της Συσπείρωσης

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

Το ημερολόγιο ενός ανέργου

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: